Sociálna trojčlennosť

Zdravé spolupôsobenie kultúry, ekonomiky a politiky

Preložené texty

Rudolf Steiner o základnom príjme
Úvod k výberu citátov Rudolfa Steinera
autor: Sylvain Coiplet
preložil: Andrej Szolgay

Práca a príjem a ich oddelenie
Výber citátov Rudolfa Steinera
zostavil a preložil: Andrej Szolgay

Ako sa dá oddeliť práca od príjmu?
Komentár k výberu citátov Rudolfa Steinera na tému „Práca a príjem a ich oddelenie“
autor: Andrej Szolgay

Idey a chlieb
Vyšlo v časopise „Trojčlennosť sociálneho organizmu“, marec 1920
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
Tento krátky, ale dôležitý text Rudolfa Steinera k téme trojčlennosti sociálneho organizmu bol zverejnený v roku 1920. Poukazuje v ňom na to, že podstata riešenia sociálnych problémov nemôže spočívať v rozdávaní materiálnych prostriedkov (chlieb), ale v šírení myšlienok, ktoré prinesú ľuďom správne podnety pre ich konanie, pre ich prácu. Okrem iného v ňom čiastočne reaguje na vtedajšiu politickú situáciu, ktorá sa nápadne podobá na tú súčasnú. Napriek tomu, že text má viac ako 90 rokov, nestratil svoju aktuálnosť.

Nezamestnanosť
Vyšlo v týždenníku „Das Goetheanum“, 9. októbra 1921
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
Článok o príčinách nezamestnanosti a ich súvislosti s politickým myslením súčasnosti

Trojčlennosť a intelektuáli
Vyšlo v časopise „Trojčlennosť sociálneho organizmu“, apríl 1920
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
Text o potrebe osvojenia si nového spôsobu myslenia v kruhoch intelektuálov a vedcov

Túžba doby po myšlienkach
Vyšlo v časopise „Trojčlennosť sociálneho organizmu“, december 1919
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
Namiesto zavádzania nových sociálnych dávok či umelého vytvárania pracovných miest je treba si osvojiť skutočne nové myšlienky, aby sme neopakovali stále dokola staré chyby.

Politika štátu a politika ľudstva
Článok z 13. novembra 1920, zverejnený v zborníku „Michael gegen Michel“ v roku 1926
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
Zamyslenie Rudolfa Steinera nad povahou štátnej politiky a vývojovými potrebami ľudstva.

Ako poľudštiť inštitúcie?
Článok k téme mezotrojčlennosti
autor: Sylvain Coiplet
preklad: Andrej Szolgay
O škodlivosti mylnej predstavy aplikovať sociálnu trojčlennosť vo vnútri jednotlivých inštitúcii.

Vytýčenie pedagogického cieľa waldorfskej školy
Vyšlo v časopise „Sociálna budúcnosť“ vo februári 1920
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
O pedagogických cieľoch prvej waldorfskej školy v Stuttgarte a o význame waldorfskej pedagogiky.

O Celosvetovom školskom spolku
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
Niečo o myšlienke Celosvetového školského spolku, ktorá nebola nikdy uskutočnená.

Starnúce peniaze: Rudolf Steiner a Silvio Gesell
autor: Sylvain Coiplet
preklad: Andrej Szolgay
Krátke porovnanie rozdielov v prístupe k myšlienke starnúcich u Rudolfa Steinera a Silvia Gesella.

Marxizmus a trojčlennosť
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
Pohľad Rudolfa Steinera na marxizmus.

Slobodná škola a trojčlennosť
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
Základné argumenty pre nutnosť oddeliť školu od politiky a od ekonomiky.

Korene sociálneho života
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
Pre správne porozumenie sociálnemu aspektu spoločnosti je potrebné si aktívne vyškoliť myslenie špecifickým spôsobom.

Právo a hospodárstvo
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
Prečo nie je možné vytvoriť právne pomery zodpovedajúce modernému ekonomickému životu bez realizácie sociálnej trojčlennosti?

Výzva nemeckému ľudu a kultúrnemu svetu
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
Text pôvodnej výzvy z marca 1919, ktorú možno považovať za začiatok verejného pôsobenia Hnutia za sociálnu trojčlennosť.

Pestovanie ducha a hospodársky život
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
Nie inštitúcie majú byť sociálne, ale ľudia musia mať sociálne zmýšľanie, aby mohla spoločnosť harmonicky fungovať.

Hospodársky zisk a duch času
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
Prečo je nutné nahradiť ekonomickú motiváciu prostredníctvom zisku niečím iným a ako to môže byť uskutočnené?

Základný omyl sociálneho myslenia
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
Hospodárska oblasť nikdy nedokáže samú seba premeniť na lepšiu, to je možné dosiahnuť len zmenou v oblasti kultúrno-duchovnej a politicko-právnej.

Pôda trojčlennosti
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
Najskôr treba pripraviť pôdu, na ktorej môže vyrásť skutočne zdravý sociálny organizmus.

Čo je to demokracia?
autor: Sylvain Coiplet
preklad: Andrej Szolgay
Čo znamená demokracia a ako súvisí priama demokracia so sociálnou trojčlennosťou?

Vodcovia a vedení
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
Ľudia majú sklon k masovému nasledovaniu vodcov, dôležité však je, aby im vodcovia ponúkali tvorivé idey smerujúce do budúcnosti.

Reálne sily v sociálnom živote súčasnosti
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
O tom, prečo sa bez poznania sociálnych síl pôsobiacich v súčasnej dobe dosiahnuť zlepšenie stavu spoločnosti.

Sociálna trojčlennosť a priama demokracia
autor: Sylvain Coiplet
preklad: Andrej Szolgay
Zamyslenie sa nad tým, čo je jadrom právneho života v sociálnom organizme.

Čo je potrebné
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
O nahradení starých podnetov a myšlienkových návykov novými podnetmi.

Schopnosť pracovať, ochota pracovať a trojčlenný sociálny organizmus
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
Ako by bolo správne postupovať, ak chceme nahradiť ekonomický motív zisku motívom práce v prospech celku?

Socialistická duševná slepota
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
O nutnosti zohľadniť pri budovaní spoločnosti aj psychologické poznanie o človeku

Rozvoj zdravého citu pre právo
autor: Johannes Mossman
preklad: Andrej Szolgay
O prekonaní utópie trojčlennosti vo vnútri organizácie

Socialistické brzdenie vývoja
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
Premenu ekonomiky na spravodlivejšiu nie je možné dosiahnuť pomocou starého politického myslenia

Sociálny duch a socialistická povera
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
Vytrácajúca sa motivácia k práci a čím a ako ju treba nahradiť

Trojčlennosť počas vojny a po jej skončení
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay

Duchovné dedičstvo a požiadavky súčasnosti
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
Prečo je prevládajúci svetonázor príčinou sociálnych problémov súčasnosti a čo by bolo potrebné urobiť?

Fatalizmus ako škodca doby
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay

Pravdivá osveta ako základ sociálneho myslenia
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
Nestačí poukazovať na potrebu obratu k duchovnu, potrebné je preduchovniť myslenie a cítenie vo všetkých oblastiach života.

Mŕtva politika a živé idey
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
Ak si neosvojíme nové idey, tak už zostáva len násilná moc.

Je potrebný správny úsudok
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
Dôležitejší je správny úsudok o príčinách problémov a potrebnej zmene, ako realizácia nejakého jednotlivého opatrenia.

Ako stanoviť medze štátnej moci?
autor: Wilhelm von Humboldt
preklad: Andrej Szolgay
Úvodný text z pripravovaného prekladu knihy „Medze štátnej moci“.

Pomýlené idey a morálka novinárov
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
Ak by čo najviac ľudí odložilo naivitu, ktorá im bráni pochopiť dianie, mnohé by sa mohlo zlepšiť.

Pravá a nepravá trojčlennosť sociálneho organizmu
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
Pravda, právo a životná prax musia nahradiť frázy, konvencie a životnú rutinu.

Pri celosvetových otázkach sa zabúda na duchovný život
autor: Rudolf Steiner
preklad: Andrej Szolgay
V tomto článku Steiner poukazuje na to, že bezduchosť vo svetovej politike a sústredenosť výhradne na mocensko-hospodárske zájmu musia opakovane viesť k veľkým vojnovým konfliktom. Článok možno považovať za príklad jeho prístupu k tomu, čo dnes nazývame geopolitikou, Steiner však hľadá konštruktívnu cestu, ako by mohla každá zo zúčastnených strán dostať to, čo potrebuje v rámci svetového vývoja. Takto by sa mohol vytvoriť aj základ pre svetový mier.

Duchovná signatúra súčasnosti
Hodnota doby je meraná pokrokom smerujúcim do hĺbky a nie do šírky.