Sociálna trojčlennosť

Zdravé spolupôsobenie kultúry, ekonomiky a politiky

O nás

Táto webová stránka prezentuje prácu voľného združenia ľudí spolupracujúcich s Inštitútom pre sociálnu trojčlennosť (Institut für soziale Dreigliederung), ktorý sídli v Berlíne. Naša spolupráca s inštitútom spočíva v ideovej spriaznenosti, vo výmene poznatkov, informácií a skúseností.

Za obsah tejto webovej stránky zodpovedá Andrej Szolgay, ktorý je aj kontaktnou osobou pre Slovensko. V prípade potreby mu môžete napísať prostredníctvom kontaktného formulára.


Cieľ a činnosť

Ústredným cieľom našich aktivít je štúdium sociálnej trojčlennosti a šírenie povedomia o tejto idei v rámci Slovenska. Za týmto účelom realizujeme nasledujúce aktivity:

  • študijná a publikačná činnosť zameraná na prehĺbenie poznatkov o sociálnej trojčlennosti a na skúmanie možností a spôsobov jej realizácie v rámci súčasných podmienok
  • preklady cudzojazyčných diel k téme sociálnej trojčlennosti
  • vydávanie literárnych diel domácich a zahraničných autorov, ktoré súvisia s témou sociálnej trojčlennosti (vydané publikácie si môžete objednať online)
  • organizovanie prednášok alebo iných podujatí určených na oboznámenie verejnosti so sociálnou trojčlennosťou a s výsledkami vlastného výskumu v tejto oblasti
  • podpora a propagácia vybraných iniciatív, ktoré možno považovať za realizátorov čiastkových prvkov idey sociálnej trojčlennosti


Ďalšie informácie a možnosť spolupráce

V prípade, že vás zaujíma štúdium sociálnej trojčlennosti, radi vám poskytneme informácie a odkazy na ďalšie pramene na prehĺbenie štúdia, prípadne sa môžeme osobne stretnúť a spoločne diskutovať o tejto téme. Privítame tiež spoluprácu s každým, kto má úprimný záujem o podporu vyššie uvedených aktivít. Môžete nám napísať, akú formu podpory by ste chceli poskytnúť, a následne sa dohodneme na konkrétnych detailoch podpory či spolupráce.