Sociálna trojčlennosť

Zdravé spolupôsobenie kultúry, ekonomiky a politiky

Rovnosť v politicko-právnej oblasti

Oblasť práv a politického štátu potrebuje rovnosť pred zákonom. Práva a povinnosti tu musia byť v rovnováhe, nesmú existovať žiadne privilegované skupiny, pre ktoré by zákony neplatili, ani nesmie existovať mechanizmus, ako sa vyhnúť pôsobnosti zákona. O utváraní zákonov musí každý mať možnosť spolurozhodovať buď priamo, alebo prostredníctvom volených zástupcov. Účelom štátnej sféry má byť najmä starostlivosť o vonkajšiu a vnútornú bezpečnosť. Čo ďalšie k tomu môže patriť (ako napríklad pracovné právo a hygiena), je na diskusiu, ale štátne pôsobenie nesmie priamo zasahovať do sféry kultúry a do ekonomickej sféry a nesmie sa snažiť ich ovládať. Štát má financovať svoje činnosti z daní, ale konkrétny model daňového systému môže vyplynúť z potrieb spoločenstva až potom, keď sa odčleňovanie troch oblastí aspoň do istej miery realizuje. Ak je rovnosť v politicko-právnej oblasti narušená, štátna moc sa stáva nástrojom menšiny na ovládanie väčšiny. Uniformnosť a byrokratizujúci spôsob života ničí tvorivú aktivitu a podrýva nakoniec aj životaschopnosť celej spoločnosti.