Sociálna trojčlennosť

Zdravé spolupôsobenie kultúry, ekonomiky a politiky

Bratstvo v ekonomickej oblasti

Oblasť produkcie, výroby a spotreby hospodárskych statkov je nemysliteľná bez viac-strannej spolupráce. Táto spolupráca má mať bratský charakter, kde každá strana (výrobca, obchodník, spotrebiteľ) hľadí nielen na svoje záujmy, ale akceptuje aj záujmy ostatných strán a snaží sa ich pri svojej činnosti zohľadniť, aby mohla spolupráca dlhodobo prosperovať. Toto je možné realizovať len prostredníctvom asociatívnej kooperácie, ktorá stojí mimo štátnej moci, a ktorej náplňou je vyjednávanie a regulovanie podmienok výroby a predaja, z čoho potom vyplývajú spravodlivé cenové pomery, a teda aj príjmy pre všetkých (aj pre nepracujúcich) dostačujúce na pokrytie potrieb. Problém globalizácie nie je v tom, že existuje, ale v tom, že je neriadená. Kapitálu by nemalo byť dovolené voľne prúdiť, ale mal by byť usmernený do rúk schopných a zodpovedných podnikateľov. Ak sa nejaký podnikateľ stane nespôsobilý na jeho správu alebo ak zomrie, tak musí kapitál prejsť do rúk iných, ktorí túto spôsobilosť majú. Peniaze smú byť len reprezentantom vyrábaných statkov a ich spravovanie nemá byť v rukách žiadnej štátnej inštitúcie, ale práve v rukách asociácií. Bez bratskej spolupráce smeruje ekonomická oblasť k otrockej nadvláde nad pracujúcimi a zneužitiu ostatných oblastí ľudskej spoločnosti aj prírody ako prostriedkov v honbe za egoistickým prospechom.